Chúng tôi sẳn sàng tiếp nhận và xử lý mọi khiếu nại của khách hàng liên quan đến việc mua sản phẩm và dịch vụ của Vitex Nutrition & Health Vietnam. 

Tất cả mọi trường hợp đổi trả và chăm sóc khách hàng, người mua có thể liên hệ với Vitex Nutrition & Health Vietnam theo những thông tin được niêm yết công khai trên trang Liên hệ.

Thời gian giải quyết khiếu nại tối đa là 05 (năm) ngày làm việc kể từ khi nhận được khiếu nại của khách hàng.